“Patrimoniul cultural european: resursă pentru educație” E.C.H.R.E.

„Patrimoniul cultural european: resursă pentru educație”, E.C.H.R.E., este un parteneriat strategic pentru educația școlară care vizează explorarea potențialului educațional al patrimoniului cultural, pentru a-l utiliza ca resursă de predare și învățare, în educația europeană și în știința interdisciplinară. Proiectul E.CH.R.E. se adresează unui public țintă de profesori de orice specialitate, care pot deveni adevărați vectori pentru promovarea valorilor europene și consolidarea identității europene, prin aprofundarea cunoștințelor lor despre istoria și cultura europeană ca instrument pentru dezvoltarea economică. În acest scop, oferim activități de formare și schimburi de bune practici între diferiți actori care acționează în lumea culturală și educațională, reunind experți în istoria europeană, arheologie și patrimoniu cultural, sociologie și economie, membri ai asociațiilor civice și de profesori, profesori de școală și manageri, pentru a colabora in vederea îmbunătățirea calității educației pentru cetățenii europeni. Opt organizații vor colabora în acest parteneriat 4 organizații non-profit cu 4 școli din 4 țări.
Organizațiile non-profit sunt strâns implicate în educația compusă în mare parte din profesori care susțin integrarea TIC în educație și promovează valorile europene, iar școlile de la diferite niveluri cu și fără experiențe de proiecte europene au șansa de a împărtăși și de a schimba idei și metode.
Profesorii participanți vor dobândi o înțelegere mai largă a procesului evolutiv de construire a identității europene, ca urmare a acumulării de valori de-a lungul a mii de ani de existență. Pregătirea lor va începe cu civilizațiile neolitice ale Europei Vechi, care erau pașnice, echitabile și egalitare (în ceea ce privește egalitatea de gen), (arta lor uimitoare, cuprinzând picturi geometrice abstracte pe ceramică și figurine grațioase ale zeițelor, fiind o dovadă a marii lor spiritualități și creativitate.)
Genele lor au fost perpetuate împreună cu valorile lor, construind jumătate din identitatea noastră europeană. Studiul va continua cu Epoca de Aur a grecilor și romanilor, când s-au pus bazele democrației și a obiceiurilor de schimb. Ulterior au apărut celelalte valori, propulsand poporul european prin Renaștere, către Uniunea Europeană.
Nu în ultimul rând, relațiile apropiate dintre europeni, atitudinea lor primitoare și partenerii care împărtășesc aceleași valori sunt explorate, pentru a completa imaginea devenirii noastre.
Istoria lungă și bogată a poporului european nu a fost afectată de mari conflicte, războaie, schisme religioase, rasism, ciumă sau foamete, foamea de putere. De aceea, trebuie să fim uniți și să lucrăm împreună pentru a îndeplini idealul european, nu să cedăm atunci când apar crize mari. Trebuie să fim conștienți că un mare ideal nu poate fi întotdeauna atins cu ușurință, ci cu răbdare și stăruință, prin solidaritate și coeziune socială. Împreună, vom reuși, acesta este mesajul proiectului E.C.H.R.E., pe care profesorii, ONG-urile și alte organizații îl vor transmite, printr-un mod inovator de învățare, bazat pe cunoașterea și exploatarea MARELUI patrimoniu cultural european.
Proiectul nostru își propune să încurajeze dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă între persoanele din medii culturale diferite, prin promovarea diversității culturale a Europei și a lumii și integrarea patrimoniului cultural în resursele educaționale principale. Folosirea moștenirii culturale în lecțiile de clasă va oferi un spațiu pentru reflecție, despre viața și valorile strămoșilor noștri, realizările și înfrângerile lor. Ar trebui să învățăm din ambele experiente și nu ar trebui să acceptăm nicio informație fără gândire critică și adaptare la vremurile și condițiile noastre de viață.
Credem că a avea informațiile corecte, înțelegerea celorlalți oameni și a culturilor lor este esențială pentru o analiză corectă și pentru a discerne între realitate și dezinformare.
În acest context, obiectivele proiectului sunt:
– Să permită cadrelor didactice să își consolideze predarea prin abordarea diversității culturale în clasă,
– Să promoveze dialogul intercultural și înțelegerea reciprocă dintre studenți și persoane din medii diferite, subliniind faptul că diferite expresii și comportamente culturale ar putea conduce către aceleași rezultate, cu respectarea drepturilor omului și a valorilor europene
– Să permită profesorilor și studenților să abordeze diferențele culturale și să promoveze comportamentele progresive , adecvate vremurilor și dezvoltării noastre, în era democratizării informației, prin tehnologie și globalizare;
– Să permită cadrelor didactice să privească patrimoniul și valorile europene ca pe o mare șansă de creștere economică, creare de locuri de muncă și coeziune socială prin colaborarea între organizații din diferite țări (școli, muzee și asociații cultural-sociale).
– Să mărească gradul de conștientizare a elevilor cu privire la patrimoniul cultural și să susțină utilizarea acestuia ca resursă educațională.
– Să creeze resurse educaționale deschise bazate pe utilizările patrimoniului cultural, integrarea TIC în educaţie
– Să consolideze profesia didactică prin dobândirea de noi competențe și recunoașterea importanței rolului profesorilor în societate
– Să promoveze educația incluzivă și consolidarea coeziunii sociale, reamintind că toți cetățenii europeni au valori și interese comune;
– Să susțină și să promoveze legătura puternică dintre patrimoniul cultural european și sistemul de valori.

The “European Cultural Heritage: Resource for Education”, E.C.H.R.E., is a Strategic Partnership for School Education aiming to explore the educational potential of the cultural heritage, in order to use it as teaching and learning resource, in European education and in interdisciplinary science. E.CH.R.E. project addresses a target audience of teachers of any specialty, who can become true vectors for promoting European values and strengthening European identity, through deepening their knowledge about European history and culture as tool for economic development. To this purpose, we provide training activities and good practice exchanges between different actors who act in the cultural and educational world by bringing together experts in European history, archaeology and cultural heritage, sociology and economics, members of civic and teachers associations, school teachers and managers, in order to collaborate to improve the quality of European citizenship education. Eight organizations will collaborate in this partnership 4 Non profit organisations with 4 schools in 4 countries.
Non profit organisations are closely engaged with the education mostly composed of teachers supporting ICT integration in education and promoting European values, and schools at different levels with and without European project experiences getting the chance to share and exchanges ideas and methods. Participant teachers will gain a broaden understanding of the evolutionary process of building the European identity, as a result of values accumulation over thousands of years of existence. Their training will begin with the Neolithic civilizations of Old Europe, who were peaceful, equitable and egalitarian (in terms of gender equality), (their amazing art, comprising abstract geometric paintings on pottery and gracious goddesses figurines, being a proof of their great spirituality and creativity.)
Their genes have been perpetuated altogether with their values, making a half of our European identity. The study will continue with the Golden Age of Greeks and Romans, when the basis of the path of democracy and the exchange habits have been developed. Further in time, the other values have emerged, forwarding the European people through Renaissance, towards the European Union.
Last but not least, the closed relations between Europeans, their hosting attitude and partners sharing the same values are explored, in order to complete the whole picture of our becoming.
The long and rich history of European people has not been marred by great conflicts, wars, religious schisms, racism, plague or famine, power hunger. That is why we need to be united and work together to fulfill the European ideal, not to succumb when great crisis arise. We have to be aware that a great ideal cannot be always achieved with ease, but with patience and perseverance, through solidarity and social cohesion. Together, we will succeed, this is the message of the E.C.H.R.E. project, which teachers, ngos and other organisations will pass on, through an innovative way of learning, based on the knowledge and the exploitation of the GREAT European cultural heritage.
Our project aims to foster the intercultural dialogue and mutual understanding between people with different cultural backgrounds, through promoting the cultural diversity of Europe and the world, and integrating the cultural heritage in the mainstream education resources. Using the cultural heritage in classroom lessons will provide a room for reflection, about the life and values of our ancestors, their achievements and defeats. We should learn from both of them, and should not accept any information without critical thinking and adaptation to our times and life conditions
We believe that having the right information, understanding other people and their cultures is essential for a correct analysis to discern between reality and disinformation.
In this context project objectives are:
– Enabling teachers to strengthen the teaching by addressing cultural diversity in the classroom;
– promoting the intercultural dialogue and mutual understanding between students and people with different backgrounds, by emphasizing that different cultural expressions and behaviours could lead towards the same outcomes, with the respect of human rights and European values;
– Enabling teachers and students to tackle with cultural differences and promoting progressive behaviours, appropriate for our times and development, in the age of democratisation of information through technology and globalisation;
– Enabling teachers to support the European heritage and values as a strong chance for economic growth, job creation and social cohesion through collaboration between organizations from different countries, as schools, museums and cultural-social associations;
– Raising the students awareness about the cultural heritage and support its use as educational resource;
– Creating open educational resources based on the uses of cultural heritage, ICT integration in education;
– Strengthening the teaching profession through new skills acquisition and recognition the importance of the teachers role in society;
– Promoting inclusive education and strengthening social cohesion, reminding that all of the European citizens have common values and interests;
– Supporting and disseminating the power connection between the European cultural heritage/values.

Parteneri / Partners
1. Opavská kulturní organizace p.o.-Czech Republic
2. ZS Opava, Vrchni 19 – p.o Czech Republic

3. PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI Turkey
4. Kocasinan Sumer Fen Lisesi Turkey

5. LICEUL TEHNOLOGIC ELIE RADU Romania
6. Muzeul Judetean Botosani Romania

7. EURINNET Italy
8. Liceo Statale “G. Lombardo Radice” Italy