Project-Value and Attitudes Education For Inclusive Europe-EVIA.eu

Alongside with the different subjects, all teachers have the duty to instill their students, values and positive attitudes towards life and society. Education for values and attitudes is crucially beneficial for society and individual as well, standing at the base of any national education system, including those in EU countries and candidates. EU is based on the European values: respect for human dignity and human rights, freedom, democracy, equality, and the rule of law. But have we all the same European values, as we claim, and are committed to respect them? Some local approaches of the migrants and refugees crisis prove that answer is no. Is it possible that people belonging to different nations or cultures to interpret these values in different ways? There is a way to counteract the fake news and extremist propaganda? There is a way to ensure that in Europe we all respect the same values and understand them in the same way? We believe that the answer is in education and imply a transnational collaboration at European level. There are 5.7M teachers in EU countries only, and they could have a huge impact on values integration, but only if they could easy collaborate each other on this matter. For all these reasons, we propose to create a European community of teachers who take care of students values and attitudes.
Project objectives are set according to social context and Erasmus priorities, and their attainment is guaranteed by having a strong and synergetic partnership, relevant and realistic outputs, and adequate and sustainable strategy:
1) To foster social inclusion and integration through enhance Values and Attitudes Education at European level;
2) To strengthen the teaching profession through open resources, training, cooperation;
3) To harness open education and new technologies for enhance the resources, training, cooperation and democracy of education;
4) To foster European integration and raise awareness about European Values and Attitudes Education.
They will materialize in 4 main outputs will be provided: O1 EVIA Platform – eva.eu, O2 Training kit (M1 – Module European Values, M2 – Module Media Tech Guide, M3 – Methodologic Guid); O3 Toolkit (EVIA lessons plans media integrated), O4 Teachers Community. These outputs will be developed by 7 partner organisations, from 6 different countries, among 2 universities, a county museum, a media company and 3 non governmental organizations, collaborating within a synergetic partnership.
UC Limburg, a renowned university from Belgium, will coordinate the partnership and ensure the expertise in Information technology. JLU Giessen, a university from Germany dedicated to excellent research and teaching with a distinct profile in cultural studies and the life sciences. UBTHM, a public museum from Romania will ensure expertise in History and Social Sciences at PhD level. Smashing Times is an International Center in Dublin, Ireland, that connects Arts and Human Rights through the develop creative projects and activities for educators. EURINNET, from Rome, Italy, is a branch of EURO INNOVANET, a research and consultancy private institute with over 25 years of experience in European projects. Paydaș, is a teachers association in Turkey providing training to refugees and asylum seekers with a great Erasmus experience. AIGB is a teachers association in Romania with expertise in pedagogy and technology integrated education, and experience in Erasmus program. O1: eva.eu online multilingual, mobile adapted and media integrated platform will be developed to host and support the other project outputs
O2: Training Kit – to train teachers to perform European values education with innovative media-tech integrated aids in the modules M1 – European Values, M2 – Media Tech Guide, M3 – Methodologic Guide
O3: Toolkit will enable teachers to perform quality values education, through a multilingual collection of media, articles, science papers and lesson plans media-tech integrated on values education topics.
O4: EVA Teachers Community – teachers will be encouraged to use and implement the platform contents, widening the audience and foster values education, in a unitary approach across Europe and using new, engaging methodologies that are more suited today.
Other outcomes are the eTwinning parallel project supporting Teachers Community, a project website for regular updates and dissemination, 5 multiplier events, and 6 project meetings.
For its purposes and peculiarities, EVIA project necessarily involves a European transnational partnership, able to give reacher contribution and collaboration. Ultimately, more students in Europe, including those belonging to cultural, ethnic or religious minorities, will be taught in the same spirit of European values, will learn to have a critical view and to discern upon what they learn from other sources, will challenge religious dogma or chauvinistic stereotypes, and will make a change, toward a more integrated and inclusive Europe.

Project partners:
UC LIMBURG-Belgium
SMASHING TIMES THEATRE COMPANY LIMITED-Ireland
ASOCIATIA “INSTITUTUL GEOGEBRA BOTOSANI”-Botoşani, Romania
PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI-Turkey
EURINNET-Italy
JUSTUS-LIEBIG- UNIVERSITAET GIESSEN-Germany

Română

Proiectul-Educație pentru valori și atitudini pentru o Europă incluzivă- EVIA.eu
Alături de diferitele discipline, toți profesorii au datoria de a le insufla elevilor, valorile și atitudinile pozitive față de viață și societate. Educația pentru valori și atitudini este esențială şi benefică pentru societate și pentru individ, de asemenea, situându-se la baza oricărui sistem național de educație, inclusiv a tinerilor din țările UE și a candidaților. UE se bazează pe valorile europene: respectarea demnității și a drepturilor omului, libertate, democrație, egalitate și statul de drept. Dar avem cu toții aceleași valori europene, așa cum pretindem, și ne-am angajat să le respectăm? Unele abordări locale ale crizei migranților și refugiaților demonstrează că răspunsul este negativ. Este posibil ca oamenii care aparțin unor națiuni sau culturi diferite să interpreteze aceste valori în moduri diferite? Există o modalitate de a contracara știrile false și propaganda extremistă? Există o modalitate de a ne asigura că în Europa respectăm cu toții aceleași valori și le înțelegem în același mod? Credem că răspunsul se află în educație și implică o colaborare transnațională la nivel european. Există doar 5,7 milioane de profesori numai în țările UE și ar putea avea un impact uriaș asupra integrării valorilor, dar numai dacă ar putea colabora ușor reciproc în această privință. Din toate aceste motive, propunem crearea unei comunități europene de profesori care să aibă grijă de valorile și atitudinile elevilor.
Obiectivele proiectului sunt stabilite în funcție de contextul social și de prioritățile Erasmus, iar realizarea lor este garantată de un parteneriat puternic, având rezultate relevante și realiste, precum și o strategie adecvată și durabilă. Obiectivele prezentului proiect sunt următoarele:
1) Să încurajeze incluziunea socială și integrarea tinerilor prin îmbunătățirea educației valorilor și atitudinilor europene;
2) Consolidarea profesiei didactice prin resurse deschise, formare, cooperare;
3) Să valorifice educația deschisă și noile tehnologii pentru îmbunătățirea resurselor, formării, cooperării și democrației educației;
4) Să încurajeze integrarea europeană și să sensibilizeze cu privire la educația valorilor și atitudinilor europene.
Acestea se vor materializa în 4 rezultate principale care vor fi furnizate: Rezultatul O1 EVIA Platform – evia.eu, Rezultatul O2 Training kit (M1 – Modulul de Valori Europene, M2 – Modulul de ghid în tehnicile media, M3 – Ghidul metodologic); Rezultatul O3: Setul de instrumente (planuri de lecții EVIA media integrate), Rezultatul O4: integrarea informaţiilor în comunitatea profesorilor. Aceste rezultate vor fi dezvoltate de 7 organizații partenere, din 6 țări diferite, dintre care două sunt universități, Muzeul Judeţean Botoşani, o companie media și 3 organizații neguvernamentale, colaborând în cadrul unui parteneriat strategic.
Descrierea rezultatelor preconizate:
Rezultatul O1: evia.eu este platforma online multilingvă, mobile şi adaptată ca platformă integrată media. Această platformă va fi dezvoltată pentru a găzdui și a sprijini celelalte rezultate ale proiectului.
Rezultatul O2: Trusă de instruire – este concepută pentru a instrui profesorii să efectueze educația valorilor europene cu ajutoare integrate inovatoare media-tech în modulele M1 – Valori europene, M2 – Ghid tehnic media, M3 – Ghid metodologic
Rezultatul O3: Setul de instrumente va permite cadrelor didactice să efectueze o educație a valorilor de calitate, printr-o colecție multilingvă de mass-media, articole, lucrări științifice și planuri de lecții media-tech integrate pe teme de educație în valori.
Rezultatul O4: Comunitatea cadrelor didactice EVIA – cadrele didactice vor fi încurajate să utilizeze și să implementeze conținutul platformei, lărgind audiența, cu scopul de a încuraja educația valorilor, într-o abordare unitară în întreaga Europă, utilizând metodologii noi și captivante care sunt adaptate la nivelul tehnologic actual.
Alte rezultate au ca ţintă proiectul paralel eTwinning care susține comunitatea profesorilor, creînd un site web al proiectului pentru actualizări și diseminări periodice, având în perspectivă cinci evenimente multiplicatoare și şase întâlniri de proiect.
Pentru scopurile și particularitățile sale, proiectul EVIA implică în mod necesar un parteneriat transnațional european, capabil să ofere contribuție și colaborare. În cele din urmă, mai mulți studenți din Europa, inclusiv cei care aparțin minorităților culturale, etnice sau religioase, vor fi învățați în același spirit al valorilor europene, vor învăța să aibă o viziune critică și să discearnă despre ceea ce învață din alte surse, vor provoca religia dogme sau stereotipuri șovine și vor face o schimbare, către o Europă mai integrată și mai incluzivă.

Descrierea partenerilor din proiect:
UC Limburg, o universitate de renume din Belgia, care va coordona parteneriatul și va asigura expertiza în tehnologia informației. JLU Giessen, o universitate din Germania dedicată cercetării și predării excelente, cu un profil distinct în studiile culturale și științele vieții. Muzeul Judeţean Botoşani, România va asigura expertiza în istorie și științe sociale la nivel de doctorat, furnizând materiale ştiinţifice, ca bază de informaţii asupra valorilor europene. Smashing Times este un centru internațional din Dublin, Irlanda, care leagă artele și drepturile omului prin dezvoltarea de proiecte creative și activități pentru educatori. EURINNET cu sediul la Roma, Italia, este o filială a EURO INNOVANET, un institut privat de cercetare și consultanță cu peste 25 de ani de experiență în proiecte europene. Paydaș, este o asociație de profesori din Turcia care oferă instruire refugiaților și solicitanților de azil cu o experiență Erasmus excelentă. Asociaţia Geogebra este o asociație de profesori din România cu experiență în educație pedagogică și tehnologică integrată și cu experiență în programul Erasmus.